progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-09-27

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów”

PROCEEDINGS NO Z62/48563

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: B.271.13.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Radziejów od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz ich opróżnianie,

c) dostarczenie właścicielom nieruchomości, które są ogrzewane kotłem grzewczym na paliwo stałe worków do zbierania popiołu z palenisk domowych oraz ich odbieranie,

d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

e) ustawienie przy budynkach wielorodzinnych pojemników do zbiórki szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, Bio, odpadów zmieszanych tzw. dzwonów, ich opróżnianie, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa - utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

f) wstawienie we wskazanych 3 aptekach odpowiednio oznakowanych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków i opróżnianie z częstotliwością nie powodującą przepełnienia tych pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zamawiający wymaga aby usługa była dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych.


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...